EI : CNBC US talks with Thomas White, President of Thomas White International